شرکت مهندسین مشاوره قائم کلبه و شرکت گردشگری رایزنان زینوآسال با پرسنل فنی و مهندسی تخصص های مختلف از فارغ التحصیلی دانشگاه های معتبر کشور و از بازنشسته های دستگاه های اجرایی می باشند که آماده خدمت دهی در خصوص تخصص های  خود را دارند.