افلاطون ولی پور

مهندس عمران دانشگاه تهران

محمدعلی جوادی کارشناس هتلداری دانشگاه ساری

محمدعلی جوادی

کارشناس هتلداری دانشگاه ساری

ایرج ولی پور

ایرج ولی پور

مهندس عمران دانشگاه مازندران

آرمان محسن پور

آرمان محسن پور

مهندس عمران دانشگاه تبریز

عادله جوادی

کارشناس آی تی دانشگاه علوم و فنون مازندران

مهساتقوی کارشناس معماری دانشگاه صنعتی مازندران

مهساتقوی

کارشناس ارشد معماری دانشگاه صنعتی مازندران

صدیقه اسدی

کارشناس ارشد معماری دانشگاه صنعتی مازندران

فهیمه-قربانی-کارشناس-ارشد-معماری-دانشگاه-سواد-کوه

فهیمه قربانی

کارشناس ارشد معماری دانشگاه سوادکوه

شیلا فیضی

شیلا فیضی

کارشناس جهانگردی وگردشگری از دانشگاه قائم شهر

پارمیدا ولی پور

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

یگانه کشاورز

مهندسی معماری دانشگاه قدسیه مازندران